Všeobecné obchodné podmienky

Úvodné ustanovenia

Predávajúci:
Obchodné meno: BEEST IT s.r.o.
Sídlo: Kobyly 314, 086 22 Kobyly
Telefón: +421 951 174 736
e-mail: info@fitdedication.com
IČO: 54 982 278
DIČ: 2121850247

Právna forma: Spol. s r. o.

Zápis v ORSR: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 44972/P


Kupujúci: Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala predávajúcemu objednávku, ktorá je v elektronickej podobe na vybraný tovar.


Tovar: Tovarom sú všetky produkty, ktoré sú v ponuke na stránke www.fitdedication.com.


Elektronická objednávka: Elektronickou objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný formulár kupujúcim, ktorého obsahom sú informácie o kontaktných údajoch kupujúceho a objednaného tovaru vrátane jeho ceny. Po potvrdení takejto elektronickej objednávky zo strany predávajúceho, sa objednávka stáva zmluvou.


Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 102/2014, o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení.


Registrácia

 1. Registrácia zo strany kupujúceho pri objednaní tovaru je nutná len v prípadoch, keď si zákazník objednáva tovar, ktorý je dodávaný v elektronickej podobe (pri popise tovaru v ponuke predávajúceho je označené, ak je tovar dodávaný v elektronickej podobe).
 2. V ostatných prípadoch pri objednaní tovaru nie je nutná registrácia.

Objednanie tovaru

 1. Kupujúci si vybraním tovaru z ponuky predávajúceho a jeho následným objednaním (prostredníctvom vyplnenia objednávkového formulára) podáva návrh predávajúcemu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 2. Kúpna zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim je uzatvorená vo chvíli, keď je tento návrh akceptovaný, teda ak predávajúci potvrdí objednávku a to prostredníctvom emailovej adresy kupujúceho alebo prostredníctvom jeho telefónneho kontaktu.
 3. Ak k takémuto potvrdeniu nedôjde, kúpna zmluva nie je uzatvorená.
 4. Objednávkový formulár obsahuje označenie tovaru, cenu tovaru, spôsob a cenu dopravy a priestor pre vyplnenie kontaktných údajov kupujúceho.
 5. Kontaktnými informáciami kupujúceho sa rozumejú meno a priezvisko (poprípade názov právnickej osoby), bydlisko alebo sídlo, emailová adresa, telefónny kontakt a doručovacia adresa.
 6. Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých náležitostí objednávkového formulára správne a pravdivo.
 7. Odoslaním vyplneného formulára súhlasí kupujúci s týmito obchodnými podmienkami.
 8. Ak formulár nebude vyplnený správne a pravdivo nemusí byť predávajúcim objednávka akceptovaná.
 9. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim sa objednávka považuje za neplatnú.
 10. Ak objednaný tovar kupujúcim v čase objednávky nie je na sklade, kupujúci bude informovaný o tejto situácii telefonicky alebo prostredníctvom emailovej adresy.
 11. V takom prípade bude kupujúcemu navrhnutý iný dátum dodania tovaru, ak však kupujúci s navrhnutým dátum nebude súhlasiť, môže odstúpiť od kúpy objednaného tovaru.
 12. Takéto odstúpenie musí byť oznámené do 2 pracovných dní predávajúcemu pred odoslaním tovaru bez storno poplatku.
 13. Ak zrušenie objednávky nastane po 2 pracovných dňoch, nebude to predávajúcim akceptované.
 14. Kupujúci sa môže informovať o stave objednávky na emailovej adrese info@fitdedication.com alebo na telefónnom čísle +421 951 174 736
 15. Podľa §420 ods. 1 zákona zákona č. 40/1964 Zb. Občianskyzákonník, každý zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil porušením právnejpovinnosti. Neprevzatím právoplatne objednaného tovaru od prepravcu sa kupujúcidopúšťa protizákonného konania.
 16. Ak si kupujúci zvolilspôsob doručenia dobierkou a zásielku odmietne prevziať, má predávajúciv súlade s §420 Občianskeho zákonníka právo na náhradu škody vo výškepreukázateľných nákladov na odoslanie tovaru (poštovné a balné).
 17. Ak si kupujúci zvolil spôsob doručenia dobierkou a zásielkaje nedoručiteľná z dôvodu chybne uvedených údajov v objednávke(chybná adresa, nesprávne telefónne číslo), má predávajúci v súlade s §420Občianskeho zákonníka právo na náhradu škody vo výške preukázateľných nákladovna odoslanie tovaru (poštovné a balné).
 18. Kupujúci disponuje právom zrušiť objednávku do chvíle, kedy objednávka ešte nebola potvrdená predávajúcim. Môže tak urobiť prostredníctvom emailu na info@fitdedication.com alebo telefonicky na telefónnom čísle +421 951 174 736.

Dodacie podmienky

 1. Tovar je predávajúcim odosielaný do 2 pracovných dní po prijatí správne vyplnenej elektronickej objednávky, ak nie je pri jednotlivých produktoch uvedené inak.
 2. Vo výnimočných prípadoch môže byť doba odoslania tovaru resp. doba dodania tovaru dlhšia, avšak kupujúci bude v takom prípade informovaný vopred na emailovú adresu alebo telefónne číslo.
 3. V prípade, že predávajúci nie je schopný vybaviť objednávku jednorazovo, je povinný informovať o dostupných možnostiach dodania neúplnej objednávky kupujúceho.
 4. Po prebratí tovaru pri prevzatí je kupujúci povinný skontrolovať, či je zásielka kompletná.
 5. Ak kupujúci zistí nedostatky, je povinný do 2 pracovných dní informovať predávajúceho prostredníctvom emailovej adresy alebo telefonicky.
 6. Po uplynutí dvoch pracovných dní, nebudú predávajúcim akceptované žiadne reklamácie ohľadom množstva tovaru alebo fyzického porušenia.
 7. Vlastnícke právo k tovaru nadobúda kupujúcemu vo chvíli, keď kupujúci zaplatí celú kúpnu cenu tovaru.
 8. Tovar, ktorý sa predáva v elektronickej forme, je po prijatí platby za takýto tovar zo strany kupujúceho, umožnený prístup na stiahnutie produktu v elektronickej forme.
 9. Tento prístup je umožnený na stránke www.fitdedication.com, kde sa kupujúci prostredníctvom svojich údajov z registrácie prihlási.
 10. Prístup na stiahnutie zakúpeného tovaru je umožnený na 7 dní.
 11. Uplynutím tejto lehoty sa považuje tovar za dodaný bez ohľadu na fakt, či kupujúci stiahol tovar z obchodného webového portálu.
 12. V prípade technických problémov počas sťahovania produktu, ktorý je dodávaný v elektronickej podobe, je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu kontaktovať predávajúceho na emailovej adrese info@fitdedication.com.

Cena, spôsoby platby, poštovné a balné

 1. Kúpnu cenu tovaru si určuje predávajúci, ktorý si vyhradzuje právo meniť túto cenu jednostranne, pričom platnosť a účinnosť kúpnej ceny tovaru nastáva zverejnením cien pri každom tovare zvlášť alebo písomným oznámením kupujúcemu o zmene cien.
 2. Kúpna cena je splatná pri prevzatí tovaru, ak sa kupujúci a predávajúci nedohodli inak.
 3. Predávajúci má právo požadovať zaplatenie kúpnej ceny tovaru pred dodaním tovaru kupujúcemu.
 4. Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu včas, predávajúci má právo odmietnuť dodanie tovaru.
 5. Predávajúci má vo svojej ponuke aj platbu na dobierku, to znamená platbu po prevzatí tovaru kupujúcim.
 6. Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho. V prípade omeškania platby je predávajúci oprávnený vymáhať od kupujúceho penále vo výške 0,1% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.
 7. Poštovné a balné nie je zahrnuté v kúpnej cene tovaru. Cena balného a poštového je 3,50€. Takto uvedené balné a poštovné je platné pre kupujúcich len na území Slovenskej republiky. Poštovné a balné do Českej republiky je 5,80€. Do ostatných krajín 15€.

Ochrana osobných údajov

 1. Údaje, ktoré poskytuje kupujúci predávajúcemu pri vyplnení objednávky považuje predávajúci za dôverné, ktoré nebude poskytovať tretím subjektom len s výnimkou subjektom sprostredkujúcim platobný styk a dodanie tovaru. Osobné údaje budú spracované v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.
 2. Kupujúci odoslaním svojej objednávky vyjadruje súhlas, že informácie o kupujúcom a informácie o jeho nákupe budú predávajúcim zhromaždené a použité.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti, ak nastane prípad napadnutia serveru neznámym páchateľom resp. heckerom.
 4. Kupujúci má právo písomne požiadať prevádzkovateľa, aby informácie o osobných údajoch, ktoré poskytol predávajúcemu vymazal zo svojej databázy.
 5. Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho v nasledujúcom rozsahu:
  • - meno
  • - priezvisko
  • - emailový kontakt
  • - telefónny kontakt
  • - adresa

Záruka a reklamácie

 1. Záručná doba je 24 mesiacov, ak pri produkte nie je uvedené inak.
 2. Pri reklamácií je nutné zo strany kupujúceho predložiť doklad o zaplatení, doklad o kúpe s uvedeným výrobným číslom a záručný list (ak bol k tovaru vystavený).
 3. Pri odoslaní tovaru na reklamáciu sa posiela aj reklamačný protokol, ktorý je potrebné si vyžiadať na emailovej adrese info@fitdedication.com.
 4. Predávajúci má povinnosť vybaviť reklamáciu do 30 dní od prevzatia tovaru určeného na reklamáciu.
 5. Ak sa na vadu zistenú kupujúcim vzťahuje záruka, odstránenie vady predávajúcim je bezplatné.
 6. V prípade, že na vadu zistenú kupujúcim sa reklamácia nevzťahuje, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť na cenových a časových podmienkach nezáručnej opravy.
 7. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neprimeraným používaním, násilného poškodenia, nadmerným mechanickým poškodením a taktiež predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré sú spôsobené doručovateľskou službou.
 8. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nefunkčnosť alebo nepoužiteľnosť tovaru dodaného v elektronickej forme v dôsledku nesprávneho používania alebo kombinácie vplyvov technického vybavenia, programového vybavenia alebo škodlivých programov kupujúceho.
 9. Predávajúci neprijíma tovar na reklamáciu prostredníctvom dobierky.

Vrátenie a výmena tovaru

 1. Vrátenie tovaru kupujúcim je možné do 7 dní od prevzatia tovaru.
 2. Vrátiť je možné len taký tovar, ktorý nie je poškodený a použitý kupujúcim.
 3. Výnimkou pre vrátenie tovaru sú digitálne produkty, na ktoré si predávajúci vyhradzuje právo.
 4. Odstúpenie od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu prostredníctvom emailovej adresy info@fitdedication.com.
 5. Súčasťou odstúpenia sú kupujúcim predložené informácie ako číslo objednávky, dátum nákupu a originálny doklad o kúpe tovaru.
 6. Tým, že sa zmluva v takomto prípade ruší, obe strany kupujúci aj predávajúci sú povinní vrátiť všetky plnenia vyplývajúce z tejto zmluvy.
 7. Predávajúci zaplatí kupujúcemu vyplývajúce plnenie do 14 dní od ukončenia zmluvy. Kupujúci pošle tovar predávajúcemu, ktorý po prevzatí posúdi situáciu vráteného tovaru.
 8. Ak kupujúci pošle tovar predávajúcemu, ktorý je poškodený alebo použitý či neúplný, si predávajúci vyhradzuje právo takýto tovar neprevziať a zaslať ho späť na náklady a adresu kupujúceho.
 9. Kupujúci disponuje právom bezplatnej výmeny tovaru za taký istý typ tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy aj v prípadoch:
  • - Ak zakúpený tovar obsahuje vadu, ktorú nie je možné odstrániť alebo zabraňuje využívať tovar, tak ako bez obsahovanej vady.
  • - Ak sa opakovane vyskytne vada aj po oprave, či vznikne väčší počet vád a tovar nie je možné riadne užívať.
  • - Ak nebol dodržaný termín predávajúcim opravy v rámci záruky.
 10. Do vrátenej sumy sa nezapočítava balné a poštovné. Po dohode medzi kupujúcim a predávajúcim môže byť vrátenie sumy uskutočnené formou výmeny za iný tovar v hodnote sumy, ktorú je potrebné vrátiť.
 11. Vzhľadom na to, že predávajúci poskytuje aj produkty, ktoré dodáva vo forme elektronického obsahu výlučne elektronickou formou inak ako na hmotnom nosiči, a vzhľadom na to, že kupujúci pri potvrdení objednávky týchto produktov výslovne súhlasil s takýmto spôsobom dodania a vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy, odstúpenie od zmluvy nie je možné.

Záverečné ustanovenia

 1. Faktúra a ostatné dokumenty sú súčasťou zaslaného objednaného tovaru.
 2. Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktoré uverejní na internetovej stránke www.fitdedication.com alebo iným vhodných spôsobom.
 4. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim okrem výnimočných prípadoch, kedy je medzi obomi stranami dohodnuté inak.
 5. Odoslaním elektronickej objednávky súhlasí kupujúci s obchodnými podmienkami.

Mimosúdne riešenie sporu:

V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy alebo zo zmluvy o poskytovaní služieb, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže spotrebiteľ podať návrh na mimosúdne riešenie takéhoto sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je:

Slovenská obchodná inšpekcia
ústredný inšpektorát
Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
Prievozská 32, p. p. 29
827 99 Bratislava 27

Spotrebiteľ môže využiť aj platformu pre riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou, na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 2.2.2017